پسران بمپور

banner ads banner ads banner ads banner ads

جواب بازی امیرزا از مرحله ۶۰۱ تا ۹۰۰

پاسخ و جواب کامل آمیرزا از مرحله ۳۰۱ تا ۶۰۰


جواب بازی آمیزرا

۳۰۰. زود ← یزد ← دوز ← دوش ← شیوه ← شهید ← دوشیزه
۳۰۱. کرم ← کمد ← نمک ← کند ← کبد ← کمر ← مرکب ← مدرک ← منبر ← کربن ← بندر ← نبرد ← کمربند
۳۰۲. سنگ ← سنگر ← سرنگ ← نگار ← سوار ← واگن ← راسو ← گران ← نرگس ← انگور ← گارسون
۳۰۳. رفع ← عفت ← فرات ← عارف ← تعارف ← ارتفاع ← اعتراف
۳۰۴. دانه ← نهاد ← دهان ← بنده ← انبه ← ابله ← بلند ← هلند ← هندل ← لانه ← نهال ← هندبال
۳۰۵. دبی ← کمد ← کیش ← شیب ← مشک ← شکم ← میبد ← مشکی ← بیدمشک
۳۰۶. فرش ← پیش ← شرف ← ترشی ← تفرش ← شریف ← پشتی ← تشریف ← پیشرفت
۳۰۷. زاغ ← غزل ← باغ ← غاز ← بغل ← زابل ← ابله ← بالغ ← غزال ← زغال ← زباله ← بزغاله
۳۰۸. کتان ← ساکت ← ساکن ← تانک ← استان ← استکان
۳۰۹. گسل ← لوس ← گلو ← سوال ← سوله ← الگو ← ساوه ← گوساله
۳۱۰. جیب ← جوی ← باج ← برج ← جاری ← رویا ← یاور ← جواب ← جارو ← جوراب ← جویبار
۳۱۱. دست ← دیس ← ترد ← ساری ← دارت ← درست ← اسید ← اسیر ← تدریس ← دستیار
۳۱۲. دبی ← هادی ← دبیر ← برده ← باده ← دایه ← بدهی ← دایره ← ردیاب ← بیدار ← بهداری
۳۱۳. لوح ← شاخ ← خال ← خوش ← حال ← حلوا ← لواش ← خوشحال
۳۱۴. رکاب ← مکتب ← ربات ← تمبر ← برکت ← کتاب ← مرکب ← مبارک ← مرکبات
۳۱۵. نهاد ← شیاد ← دشنه ← ناشی ← هادی ← دایه ← شاهد ← دانه ← دانش ← دهان ← شهید ← شانه ← آینده ← شاهین ← ناهید ← اندیشه
۳۱۶. خوک ← کویر ← یاور ← رویا ← خاور ← خیار ← خوراک ← خوراکی
۳۱۷. بوس ← ستون ← نوبت ← تونس ← بانو ← توان ← نبات ← وانت ← ستوان ← بوستان
۳۱۸. لیز ← جیب ← زین ← لنج ← لنز ← لجن ← نجیب ← زنبیل ← زنجبیل
۳۱۹. کفن ← نفس ← فکس ← سکه ← ساکن ← کاسه ← کافه ← نسکافه
۳۲۰. نشت ← شته ← نشات ← نشست ← شانه ← تشنه ← تنها ← شانس ← نشاسته
۳۲۱. گنج ← گیج ← جنگ ← گنجه ← نگین ← جنین ← نهنگ ← گنجینه
۳۲۲. ملک ← مهم ← کلم ← لکه ← ملکه ← مکمل ← کلاه ← کلمه ← هلاک ← کامل ← کلام ← مکالمه
۳۲۳. مرسی ← سیاه ← سایه ← ماهی ← سهام ← اسیر ← همسر ← ماسه ← مسیر ← سرما ← سیاره ← سرمایه
۳۲۴. نقل ← آبان ← بالا ← نقال ← قالب ← بالن ← نقاب ← قلاب ← انقلاب
۳۲۵. داد ← درد ← مدار ← مادر ← آرام ← مداد ← امداد ← درآمد ← داماد ← مرداد ← مدارا ← دامدار
۳۲۶. متن ← توان ← وانت ← تامین ← تومان ← امنیت ← مانتو ← ویتنام
۳۲۷. گرگ ← گنگ ← نگار ← گران ← واگن ← گرگان ← انگور ← گروگان
۳۲۸. بچه ← چاه ← تکه ← چکه ← تباه ← چابک ← کتاب ← تابه ← کتابچه
۳۲۹. ملت ← دست ← تماس ← سالم ← ملات ← املت ← مدال ← ماست ← سلام ← سلامت ← دستمال
۳۳۰. میز ← شیار ← مزار ← میرزا ← شیراز ← آمرزش ← رزمایش
۳۳۱. سرب ← برس ← سبد ← دارت ← ربات ← درست ← سراب ← بستر ← سرداب ← دربست ← داربست
۳۳۲. دوز ← زرد ← زود ← لرز ← روز ← زور ← درز ← رودل ← لودر ← زالو ← دلار ← آرزو ← دراز ← دلاور ← زردالو
۳۳۳. ملک ← مبل ← کلم ← کامل ← کلام ← کابل ← کمیاب ← کلمبیا
۳۳۴. برگ ← بدل ← گدا ← لگد ← گرد ← دلار ← دلبر ← گلاب ← گرداب ← بالگرد
۳۳۵. کفر ← کیف ← فکر ← کتف ← کافی ← کافر ← کتری ← کتیرا ← تاریک ← ترافیک
۳۳۶. فنر ← یاور ← فرنی ← رویا ← نیرو ← فوری ← ویران ← روانی ← فناوری
۳۳۷. خیر ← خبر ← نرخ ← چرب ← چین ← چرخ ← چربی ← خبرچین
۳۳۸. غار ← باغ ← غرب ← غروب ← غبار ← ابرو ← غوره ← روباه ← آبغوره
۳۳۹. لوس ← سیلو ← سویا ← ویلا ← سلام ← موسی ← سوال ← سالم ← لیمو ← مساوی ← سومالی
۳۴۰. کلک ← سکه ← لکه ← کاسه ← کلاه ← کلاس ← هلاک ← کلاهک ← اسکله ← کالسکه
۳۴۱. دکه ← تشک ← شته ← دشت ← شاهد ← دهات ← کاشت ← شهادت ← آتشکده
۳۴۲. عمه ← ماهی ← مایع ← میهن ← نامه ← عمان ← مانع ← معنا ← معاینه
۳۴۳. طبل ← رطب ← طلا ← طلب ← باطل ← رکاب ← کابل ← رباط ← کربلا ← طلبکار
۳۴۴. نوک ← تانک ← تنبک ← باکو ← کوبا ← بانو ← بانک ← نبات ← کتان ← کتاب ← تنباکو
۳۴۵. رویا ← نیرو ← یاور ← مانور ← روانی ← نیمرو ← ویران ← رومانی ← مریوان ← ورامین
۳۴۶. زشت ← تشک ← ارتش ← شکار ← کاشت ← تراز ← تراش ← تشکر ← ترکش ← زرشک ← شرکت ← شراکت ← کشتزار
۳۴۷. سفر ← رفاه ← افسر ← ساده ← سرفه ← فاسد ← فارس ← سفره ← افسرده
۳۴۸. گوی ← یزد ← گود ← دیگ ← گلو ← دوز ← زود ← لگد ← لیز ← زگیل ← دیزل ← لوزی ← زیلو ← گلدوزی
۳۴۹. پسر ← سپر ← کیش ← پیک ← سیرک ← پرسش ← پیکر ← ریسک ← شریک ← کرسی ← شکسپیر
۳۵۰. زین ← میز ← نیاز ← زیان ← زمین ← ایمان ← میزان ← زایمان
۳۵۱. شاخ ← رخش ← خیر ← شیخ ← آریا ← خراش ← شیار ← خیار ← آرایش ← خشایار
۳۵۲. کرج ← جوک ← کاج ← جوش ← شورا ← جارو ← روکش ← شکار ← کشور ← جوشکار
۳۵۳. ریگ ← مگس ← گیس ← گرم ← مرگ ← مرسی ← مسیر ← گریم ← گرمسیر ← سرگرمی
۳۵۴. ریل ← بدل ← دبی ← بیل ← ریال ← یلدا ← دلار ← دلیر ← دبیر ← دلبر ← دلربا ← بیدار ← اردبیل
۳۵۵. کره ← کبد ← دکه ← باده ← رکاب ← برکه ← برده ← کهربا ← کباده ← بدهکار
۳۵۶. لاشه ← ویلا ← شیوه ← لواش ← هیولا ← الویه ← شوالیه
۳۵۷. لال ← هلال ← لیلا ← لاله ← گیاه ← گلایه ← گلایل ← گالیله
۳۵۸. عمه ← طعم ← عمل ← طمع ← طلا ← علم ← طالع ← طعام ← طعمه ← عالم ← مطالعه
۳۵۹. ملت ← تماس ← ملات ← املت ← ماست ← سلامت ← الماس ← اسلام ← التماس
۳۶۰. کرم ← کمر ← مسیر ← کرسی ← مرسی ← سرما ← ماسک ← ساری ← اسکی ← سیرک ← ریسک ← اسیر ← کریم ← کمیسر ← اکسیر ← سرامیک
۳۶۱. خرج ← سرخ ← خرس ← خروس ← رسوخ ← خسرو ← جوهر ← جوخه ← سوره ← خروج ← سرجوخه
۳۶۲. قوا ← وقت ← موم ← قوم ← موقت ← قامت ← ماتم ← تمام ← مقام ← مقوا ← تقوا ← ماموت ← مقاوم ← مقاومت
۳۶۳. داد ← آباد ← مداد ← امداد ← داماد ← بادام ← بامداد
۳۶۴. قتل ← تلخ ← خلق ← خال ← خالی ← تخیل ← قاتل ← خالق ← قالی ← خیال ← خلاق ← لیاقت ← خلاقیت
۳۶۵. برس ← سکو ← بوس ← سبک ← سرب ← بوکس ← بورس ← رسوب ← سرکوب ← بوکسور
۳۶۶. کفر ← کیف ← فکر ← ریگ ← گاری ← کافر ← کافی ← کفگیر ← گرافیک
۳۶۷. جرم ← جام ← تاج ← هجرت ← هرات ← تاجر ← جامه ← مهارت ← تهاجم ← ترجمه ← مهاجر ← مهاجرت
۳۶۸. رحم ← حنا ← حرم ← محرم ← مرام ← حرام ← حمام ← مراحم ← رحمان ← نامحرم
۳۶۹. هوس ← طوس ← سطر ← راسو ← طاهر ← سوار ← سوره ← ساطور ← اسطوره
۳۷۰. شاخ ← خشک ← شیخ ← خیر ← کیش ← شیار ← شاکی ← کاشی ← خیار ← شریک ← شکار ← خاکشیر
۳۷۱. دزد ← دید ← یزد ← داد ← دبی ← ایدز ← بازی ← زیاد ← ایزد ← زیبا ← بازدید
۳۷۲. جرم ← جسم ← سمج ← جام ← تاج ← جرات ← تجسم ← رستم ← سرما ← تاجر ← مستاجر
۳۷۳. کتف ← فاش ← کاش ← شفا ← کفش ← کشف ← افشا ← کاشف ← کاشت ← کفاش ← شکاف ← اکتشاف
۳۷۴. شعر ← عرش ← شروع ← شعار ← آوار ← شاعر ← شعور ← اعشار ← عاشورا
۳۷۵. مادر ← دوام ← اردن ← مدار ← درمان ← دوران ← مانور ← اروند ← نمودار
۳۷۶. زرد ← درز ← زهرا ← ارشد ← زاهد ← دراز ← شاهد ← هزار ← ارزش ← شهرزاد
۳۷۷. قصد ← صدا ← دقت ← اتاق ← تقاص ← صادق ← صداقت ← اقتصاد
۳۷۸. بشر ← خبر ← شاخ ← بخش ← خشک ← خشاب ← خراب ← بخار ← رکاب ← خشکبار
۳۷۹. دشت ← دارت ← تراش ← ارشد ← ربات ← ارتش ← شتاب ← شربت ← شبدر ← رشادت ← برداشت ← ارتشبد
۳۸۰. نفس ← منفی ← نسیم ← موسی ← سمنو ← مونس ← سیفون ← سمفون
۳۸۱. گود ← دیگ ← گوی ← پند ← پوند ← گونی ← نوید ← پیوند ← دوپینگ
۳۸۲. سبک ← لوس ← سکو ← بوس ← سوال ← واکس ← کلاس ← کوبا ← باکو ← بوکس ← لباس ← کاسب ← کابل ← کابوس ← باسکول
۳۸۳. طبل ← طلب ← طلا ← طول ← بودا ← باطل ← طالب ← بلوط ← داوطلب
۳۸۴. درد ← دید ← داد ← مداد ← مرید ← مدار ← مادر ← مدیر ← امید ← مرداد ← دیدار ← مادرید
۳۸۵. موسی ← سمنو ← سویا ← مونس ← نسیم ← سیمان ← سینما ← ناموس ← سونامی
۳۸۶. ریشه ← شیره ← رشوه ← شیوه ← شیار ← شوهر ← شوره ← هاشور ← هوشیار
۳۸۷. دوش ← رشید ← شیاد ← ارشد ← درویش ← دشوار ← دیوار ← رادیو ← داریوش
۳۸۸. بانو ← نیرو ← انبر ← ویران ← روبان ← بینوا ← بیرون ← روانی ← بوران ← بریان ← بورانی
۳۸۹. صفر ← صفا ← صاف ← صنف ← فنر ← نصف ← صراف ← انار ← اصراف ← انصاف ← انصراف
۳۹۰. سند ← سود ← دیس ← سویا ← نوید ← اسید ← سواد ← دیوان ← ادیسون
۳۹۱. منبر ← انبه ← مربا ← انبر ← بهمن ← مهربان ← برنامه
۳۹۲. علم ← عهد ← عمل ← عمه ← دلمه ← عالم ← عادل ← معاد ← معده ← معدل ← ماده ← مدال ← معادله
۳۹۳. پند ← وزن ← خون ← دوزخ ← نخود ← پونز ← پوند ← پوزخند
۳۹۴. کلم ← کرم ← کمر ← ملک ← اراک ← رمال ← آرام ← کامل ← کلام ← کالا ← کارامل
۳۹۵. شته ← هشت ← تباه ← شهاب ← شتاب ← بهشت ← اشتها ← شباهت ← اشتباه
۳۹۶. پکن ← نگار ← گران ← پیکر ← گاری ← پارک ← پنیر ← پیکان ← پارکینگ
۳۹۷. ساز ← وزن ← سبز ← بازو ← زانو ← سوزن ← زبان ← بانو ← سوزنبان
۳۹۸. قصه ← قوچ ← قصد ← نقد ← قند ← نوچه ← صدقه ← صندوق ← صندوقچه
۳۹۹. باج ← جام ← دنج ← دانا ← آباد ← آبان ← جامد ← اندام ← بادام ← انجماد ← بادمجان
۴۰۰. قوس ← ساق ← قوی ← آسیا ← ساقی ← آسان ← سویا ← ناقوس ← ایوان ← اقیانوس
۴۰۱. دکل ← کبد ← کند ← کود ← کدو ← تند ← بدل ← نوبت ← بلند ← کندو ← تنبک ← تنبل ← تولد ← تونل ← دولت ← کدوتنبل
۴۰۲. سند ← دیس ← سود ← چین ← چای ← سواد ← سویا ← دیوان ← سودان ← ساندویچ
۴۰۳. تند ← امید ← یتیم ← تمدن ← دایی ← امنیت ← میدان ← دینامیت
۴۰۴. پلو ← لنز ← زیپ ← گلو ← گوی ← زین ← پول ← زنگ ← لیز ← پونز ← پلنگ ← زیلو ← گونی ← لوزی ← گوزن ← یوزپلنگ
۴۰۵. هرات ← آنتن ← تنها ← تهران ← نسترن ← ترانه ← رسانه ← ستاره ← هنرستان
۴۰۶. قبر ← غار ← غرق ← ورق ← بوق ← باغ ← غرب ← برق ← غوره ← غبار ← غروب ← روباه ← قورباغه
۴۰۷. مرگ ← گام ← گره ← گرم ← گیاه ← گریه ← گرما ← گیره ← گاری ← ماهی ← گمراه ← ماهیگیر
۴۰۸. فنچ ← روح ← حفر ← وحی ← حرف ← چین ← حروف ← حوری ← حریف ← فرنی ← حروفچین
۴۰۹. پتو ← سخت ← سوپ ← توپ ← ساخت ← سوخت ← پاسخ ← پوست ← سخاوت ← استوا ← اوستا ← اختاپوس
۴۱۰. پیک ← پیکر ← شاکی ← کاشی ← شریک ← شاپرک ← پیرایش ← پیراشکی
۴۱۱. میهن ← میوه ← هموار ← مانور ← روانی ← ویران ← هامون ← نیمرو ← همایون ← رومانی ← اهریمن ← مریوان ← ورامین ← موریانه
۴۱۲. رضا ← فضا ← فرود ← فردا ← اردن ← دوران ← اروند ← فوران ← فضانورد
۴۱۳. جیب ← باج ← سیب ← آجیل ← بالا ← بسیج ← آسیا ← آسیب ← لباس ← سبیل ← ابلیس ← سیلاب ← آسیاب ← جالباسی
۴۱۴. پشه ← پینه ← پنیر ← شیره ← ریشه ← شهره ← شهریه ← نشریه ← هنرپیشه
۴۱۵. دشت ← سفر ← سود ← فوت ← دوش ← شرف ← فرش ← درست ← درفش ← درشت ← دوست ← فروش ← سرود ← دفتر ← دستور ← دستفروش
۴۱۶. برس ← سرب ← نبرد ← بندر ← سراب ← انبر ← ربات ← نبات ← بستر ← دربست ← سرداب ← داربست ← دبستان ← انبردست
۴۱۷. بوق ← مبل ← قوم ← نقل ← قلم ← قول ← قبول ← منقل ← قلمو ← بوقلمون
۴۱۸. پشه ← جهش ← پنج ← جشن ← شنبه ← پنجه ← پنبه ← جنبش ← پنجشنبه
۴۱۹. لال ← بالا ← لیلا ← بلال ← ویلا ← لوبیا ← آلبالو ← والیبال
۴۲۰. دانه ← نمره ← نرده ← فردا ← نهاد ← رفاه ← ماده ← رنده ← دهان ← فرمان ← مناره ← فرهاد ← درمان ← فرمانده
۴۲۱. خون ← نرخ ← زهرا ← زانو ← وزنه ← هزار ← آرزو ← خانه ← خاور ← خزان ← راهزن ← خزانه ← خواهر ← روزنه ← زورخانه
۴۲۲. نوک ← کند ← تانک ← دکان ← کتان ← کندو ← کادو ← کودتا ← تکواندو
۴۲۳. گرز ← گاز ← برگ ← برگه ← هزار ← بارز ← زهرا ← هرگز ← گربه ← بزرگ ← گراز ← رهبر ← رگبار ← بزرگراه
۴۲۴. لگد ← شنل ← گردن ← ناشر ← دانش ← انگل ← شلنگ ← لنگر ← دلار ← گلدان ← شاگرد ← شناگر ← شالگردن
۴۲۵. سخت ← خدا ← اخم ← خام ← ختم ← ساخت ← خدمت ← خادم ← استاد ← استخدام
۴۲۶. گام ← نمک ← مرکب ← منبر ← رکاب ← بانگ ← بانک ← کربن ← گمرک ← گرما ← مبارک ← کرمان ← گرمکن ← آبگرمکن
۴۲۷. جهش ← رنج ← جوش ← جشن ← شوهر ← جوهر ← نجار ← شانه ← جوان ← جارو ← جهان ← هاشور ← جانور ← جوانه ← شناور ← جواهر ← جشنواره
۴۲۸. چای ← دبیر ← آچار ← چربی ← چادر ← آبادی ← بیدار ← ایراد ← ابدارچی
۴۲۹. سکه ← هوس ← کوه ← سکوت ← کاوه ← ساوه ← واکس ← کاسه ← کاهو ← سکته ← کوسه ← واکسن ← سوهان ← کوهان ← کوتاه ← ستوان ← کوهستان
۴۳۰. لیز ← ریل ← لرز ← ریال ← ارزش ← آزار ← لیزر ← لرزش ← شیراز ← شالیزار
۴۳۱. گرد ← درد ← درنگ ← گنبد ← نبرد ← گردن ← بندر ← دربند ← گردنبند
۴۳۲. متن ← یتیم ← امنیت ← تومان ← مانتو ← ویتنام ← ویتامین
۴۳۳. چین ← بدل ← دلیر ← دبیر ← چرند ← چربی ← بلند ← دلبر ← بلدرچین
۴۳۴. گوش ← گروه ← گوهر ← گوشه ← شوهر ← هاشور ← گوارش ← شاهرگ ← گوشواره
۴۳۵. گرز ← گیس ← زین ← سنگ ← زرنگ ← نرگس ← نیزه ← گزنه ← سنگر ← سرنگ ← هرگز ← زیره ← سینه ← گریه ← گیره ← نسیه ← گزینه ← گرسنه ← سرهنگ ← سرنیزه ← سنگریزه
۴۳۶. خون ← تپه ← تنها ← پونه ← پناه ← خانه ← پخته ← خاتون ← توپخانه
۴۳۷. کمد ← دکان ← دانا ← انار ← آرام ← مدرک ← اراک ← اندام ← ناکام ← درمان ← کرمان ← کارمند ← دانمارک ← کماندار
۴۳۸. تست ← توت ← سرور ← ترور ← روسری ← توریست ← تروریست
۴۳۹. شیب ← روشن ← بانو ← آشوب ← ناشی ← بینوا ← آویشن ← بیرون ← بریان ← بوران ← روانی ← ویران ← روبان ← شناور ← بورانی ← نیشابور
۴۴۰. فوت ← کوه ← کتف ← فکر ← کفر ← کوره ← کافه ← رفاه ← تفکر ← کافر ← کاوه ← کاهو ← کوفته ← کافور ← تکاور ← کفتار ← فواره ← هکتار ← کوتاه ← فاکتور
۴۴۱. چوب ← چلو ← کچل ← کوچ ← کباب ← بابل ← کوبا ← چابک ← بلوچ ← کابل ← چلوکباب
۴۴۲. ساوه ← آسان ← تنها ← توانا ← سوهان ← تاوان ← ستوان ← استوا ← استان ← اوستا ← استوانه
۴۴۳. عید ← نعش ← دعا ← شمع ← معاد ← منشی ← عمان ← مانع ← شیاد ← دشمن ← دانش ← معدن ← معنا ← ماشین ← میدان ← دشنام ← نمایش ← شمعدانی
۴۴۴. گاز ← گام ← مزه ← گزنه ← گمان ← همزن ← زرنگ ← مزار ← نمره ← هرگز ← گراز ← مناره ← راهزن ← گمراه ← هرمزگان
۴۴۵. خون ← ساز ← سخن ← سوزن ← ساخت ← خزان ← زانو ← سوخت ← سخاوت ← خاتون ← ستوان ← خوزستان
۴۴۶. سیب ← شیب ← نشت ← ناشی ← شانس ← آسیب ← بیات ← تنیس ← بیست ← نبات ← نشست ← شتاب ← ستایش ← بستنی ← شبستان
۴۴۷. خنگ ← نرخ ← خبر ← بانگ ← خراب ← بخار ← ابرنگ ← رگبار ← خبرنگار
۴۴۸. کریم ← کمین ← نوکر ← کویر ← مانور ← نیمرو ← کارون ← کامرون ← رومانی ← کامیون
۴۴۹. فاش ← گوش ← شرف ← فرش ← شفا ← شوهر ← گوشه ← گوهر ← فروش ← فشار ← گروه ← فواره ← شاهرگ ← هاشور ← گوارش ← فروشگاه
۴۵۰. داد ← آسان ← دانا ← استان ← استاد ← داستان ← دادستان
۴۵۱. ملت ← مبل ← ویلا ← ملیت ← بومی ← تاول ← املت ← بیات ← لیمو ← بلیت ← لوبیا ← آلبوم ← ولایت ← تابلو ← موبایل ← اتومبیل
۴۵۲. ختم ← پشم ← میخ ← دشت ← مشت ← شیخ ← پخش ← خشت ← خشم ← شخم ← خدمت ← پشتی ← پیشخدمت
۴۵۳. بچه ← چاه ← چهار ← چاره ← آزار ← بارز ← آچار ← ارابه ← ابزار ← بازار ← چابهار ← بازارچه
۴۵۴. نفس ← سفر ← رنج ← نجف ← نجار ← افسر ← آرنج ← فارس ← نارنج ← فنجان ← اسفنج ← فسنجان ← رفسنجان
۴۵۵. کیش ← شاکی ← وزیر ← ارزش ← روکش ← زیرک ← کویر ← زرشک ← ورزش ← کشور ← ویزا ← آرزو ← شریک ← کاشی ← شیراز ← کشاورز ← کشاورزی
۴۵۶. خبر ← رخت ← اخم ← خام ← بخت ← باخت ← بخار ← اخرت ← ربات ← خرما ← خراب ← تمبر ← مرتب ← اخبار ← مخابرات
۴۵۷. دکه ← کره ← کوه ← کوره ← ورود ← کندو ← دوره ← نوکر ← دکور ← روده ← نرده ← رنده ← وردنه ← کوهنورد
۴۵۸. دوش ← هدف ← شوفر ← دشنه ← فروش ← روشن ← درفش ← شهروند ← فروشنده
۴۵۹. تهی ← نفت ← هتل ← تله ← نفرت ← تلفن ← لیتر ← رتیل ← تیله ← فرنی ← تیره ← هیتلر ← فیلتر
۴۶۰. روشن ← ناشی ← رویش ← شناور ← نیایش ← شیرین ← آویشن ← شنوایی ← ویرایش ← شیروانی ← روشنایی
۴۶۱. نهاد ← امید ← ماده ← دایه ← دهان ← مهدی ← دانه ← میهن ← آدینه ← همدان ← ناهید ← آینده ← مدینه ← نماینده
۴۶۲. سرور ← رانت ← تنور ← ترور ← ستوان ← اورست ← روستا ← سنتور ← توران ← سروان ← رستوران
۴۶۳. موز ← مزه ← وزنه ← نمره ← مزار ← همزن ← ارزن ← موزه ← آرزو ← مناره ← آزمون ← ماهور ← راهزن ← هامون ← روزنه ← مانور ← هموار ← روزنامه
۴۶۴. بدل ← دلار ← دلبر ← دایی ← دبیر ← یلدا ← دلیر ← لیبی ← ردیاب ← اربیل ← بیدار ← دلربا ← اردبیل ← بیلیارد
۴۶۵. مشک ← کمد ← مزد ← پشم ← شکم ← آشپز ← پزشک ← پشمک ← پماد ← آدمکش ← دامپزشک
۴۶۶. خوب ← خوک ← کابل ← خالی ← خواب ← باکو ← الکی ← کوبا ← وکیل ← خیال ← کیلو ← لوبیا ← خالکوبی
۴۶۷. عدس ← داد ← دعا ← ساعد ← ساعت ← عادت ← تعداد ← سعادت ← استاد ← استعداد
۴۶۸. مکه ← کره ← کاهن ← اراک ← آرام ← آرمان ← همکار ← انکار ← اکران ← ناهار ← مناره ← ناکام ← راهنما ← کارنامه
۴۶۹. گدا ← گود ← آوار ← گوهر ← اهدا ← گردو ← گروه ← اگاه ← اهورا ← اداره ← گوارا ← آواره ← درگاه ← اراده ← اردوگاه
۴۷۰. زین ← نیزه ← ارزن ← آزار ← زیان ← نیاز ← زیره ← ارزان ← نیزار ← ایران ← یارانه ← رایانه ← رازیانه
۴۷۱. سبک ← سیب ← بوس ← سکوت ← کویت ← بیست ← بوکس ← بوتیک ← بیسکویت
۴۷۲. آذر ← گام ← ذره ← ذهن ← نذر ← گمان ← مناره ← گمراه ← گذرنامه
۴۷۳. برق ← سرب ← برس ← ساق ← قرن ← قبر ← قرآن ← ربات ← سارق ← نقاب ← سبقت ← بستر ← نبات ← قبرس ← قنات ← سراب ← سرقت ← قربان ← رقابت ← قبرستان
۴۷۴. غنا ← متن ← ملت ← لغت ← غلام ← املت ← نهال ← غلات ← تنها ← نغمه ← لانه ← ناله ← لغتنامه
۴۷۵. شهید ← ارشد ← شاهد ← شیاد ← ریشه ← دایه ← رشید ← شیره ← دایره ← هشدار ← شراره ← شهردار ← شهریار ← شهرداری
۴۷۶. عرب ← بستر ← عباس ← ربات ← ساعت ← سراب ← سرعت ← عابر ← عبرت ← عربستان
۴۷۷. مهم ← حرم ← رحم ← حرام ← حمام ← مرام ← مرهم ← محرم ← رحمان ← مراحم ← مهمان ← نامحرم ← محرمانه
۴۷۸. سحر ← تست ← ساحر ← سارا ← راحت ← حسرت ← اسارت ← حراست ← استتار ← استراحت
۴۷۹. خشن ← خام ← خشم ← شاخ ← شخم ← بخش ← خانه ← انبه ← ماشه ← خشاب ← شانه ← شهاب ← شبنم ← خانم ← بهمن ← خامه ← نخبه ← شاخه ← شنبه ← بخشنامه
۴۸۰. داد ← گدا ← درد ← مداد ← آرام ← داماد ← مرداد ← امداد ← دامدار ← امدادگر
۴۸۱. دنج ← جرم ← جام ← رنج ← جارو ← نجار ← مجرد ← جامد ← جادو ← جواد ← نجوم ← جوان ← جانور ← وجدان ← درمان ← مرجان ← نمودار ← جوانمرد
۴۸۲. دیس ← یزد ← سیب ← سبز ← زین ← ساز ← سبد ← آسیب ← نیاز ← ایدز ← ایزد ← زیاد ← زیان ← بازی ← زبان ← زیبا ← سبزی ← بنیاد ← بدنسازی
۴۸۳. پشه ← پند ← شانه ← پینه ← شیاد ← شهید ← پایه ← دشنه ← پناه ← دانش ← شاهد ← پاشنه ← آینده ← آدینه ← پیاده ← شاهین ← اندیشه ← پیشنهاد
۴۸۴. سکه ← شته ← کره ← تشک ← ترکه ← شکوه ← روکش ← کشور ← تشکر ← کوسه ← شهوت ← کشته ← ترکش ← سکوت ← سوره ← شهرت ← سرکه ← توشه ← رشته ← سکته ← شرکت ← کوره ← شهرک ← شکست ← ورشکسته
۴۸۵. برگه ← بانگ ← آگاه ← گربه ← انبه ← آبان ← باران ← انبار ← ارابه ← گرانبها
۴۸۶. گوی ← گوهر ← گونه ← گروه ← گیوه ← گیاه ← اگهی ← گیره ← گریه ← واگن ← گونی ← یوگا ← گواهی ← انگور ← گونیا ← نیروگاه
۴۸۷. لنج ← جهل ← جانی ← جهان ← اجیل ← ناجی ← جاهل ← انجیل ← هیجان ← لاهیجان
۴۸۸. متن ← مترو ← تورم ← مروت ← تمرد ← تمدن ← ثروت ← تنور ← تندرو ← ثروتمند
۴۸۹. چرم ← چاه ← بچه ← چوب ← چهار ← چاره ← روباه ← بهرام ← مورچه ← ماهور ← مارچوبه
۴۹۰. قهر ← قیر ← قطر ← نطق ← قرن ← نقطه ← نقره ← قطره ← قرنیه ← قرینه ← قرنطینه
۴۹۱. پلک ← پتک ← پیست ← اسکی ← پلاک ← کلاس ← لیست ← پلیس ← پاکت ← تاکسی ← کلیسا ← اسکلت ← اسکیت ← لاستیک ← پاستیل ← پلاستیک
۴۹۲. رخت ← سخن ← نرخ ← آخرت ← ساخت ← استخر ← استان ← خرناس ← خراسان ← ستارخان
۴۹۳. پسر ← سپر ← سوپ ← پارو ← پوست ← پرستو ← روستا ← پوستر ← اورست ← پاستور ← پاسپورت
۴۹۴. دارت ← افسر ← فاسد ← رفاه ← دهات ← ساده ← فارس ← دفتر ← فرات ← سفته ← سفره ← درست ← سرفه ← سفارت ← فهرست ← ستاره ← افسرده ← فرستاده
۴۹۵. خدا ← خون ← دانا ← هاون ← خانه ← خنده ← نخود ← ناخدا ← خانواده
۴۹۶. صدا ← صدر ← صرع ← رعد ← عمر ← رصد ← اعظم ← صادر ← معاد ← مصدر ← مصرع ← صدراعظم
۴۹۷. ملک ← کلم ← لیتر ← کویت ← تورم ← توکل ← رتیل ← کریم ← موکل ← وکیل ← کتری ← مترو ← کولر ← کیلو ← لیمو ← کویر ← متروک ← ملکوت ← کیلومتر
۴۹۸. سوپ ← سپر ← پسر ← سست ← سوخت ← خروس ← رسوخ ← خسرو ← پوست ← پوستر ← پرستو ← سرسخت ← سرخپوست
۴۹۹. کوه ← خوک ← خال ← لکه ← خدا ← دکه ← دکل ← لوده ← کادو ← هلاک ← دلاک ← کوله ← داخل ← خاله ← کاوه ← کاهو ← کلاه ← آلوده ← کلاهخود
۵۰۰. علم ← عمل ← علی ← عمه ← عیال ← مایع ← میله ← املا ← عالم ← عالی ← علامه ← اعلامیه
۵۰۱. زود ← دوز ← زنده ← وزنه ← اندوه ← نوزده ← نوزاد ← زندان ← نوازنده
۵۰۲. دوش ← دود ← بشر ← درود ← آشوب ← ارشد ← بودا ← شبدر ← بدرود ← دشوار ← داشبورد
۵۰۳. دکتر ← آدرس ← درست ← دارت ← تدارک ← کنسرت ← تانکر ← کارتن ← ترسناک ← کردستان
۵۰۴. متن ← ملت ← لیتر ← رتیل ← رمال ← ملیت ← املت ← امنیت ← تمرین ← میترا ← ترمینال
۵۰۵. تنگ ← گاری ← ایران ← گیتار ← رایگان ← گرانیت ← گارانتی
۵۰۶. بوس ← سوپ ← سبد ← سود ← دوست ← بودا ← دوات ← سواد ← پادو ← پوست ← بوداپست
۵۰۷. لیز ← میز ← لرز ← مزار ← آزار ← رمال ← لازم ← آرام ← لیزر ← مالزی ← میرزا ← آلزایمر
۵۰۸. فوت ← لوس ← فال ← فلوت ← سفال ← ایفل ← سوال ← لیست ← سیلو ← سویا ← فسیل ← استیل ← ولایت ← تلافی ← فوتسال ← فستیوال
۵۰۹. سنگ ← پارو ← پارس ← سرنگ ← نرگس ← واگن ← سنگر ← انگور ← سروان ← گارسون ← سنگاپور
۵۱۰. خدا ← صدر ← خرد ← نرخ ← صدا ← خاص ← رصد ← رنده ← خرده ← صادر ← خانه ← خنده ← صخره ← رخنه ← نرده ← رصدخانه
۵۱۱. پلید ← پیدا ← پماد ← مدال ← امید ← دیلم ← لامپ ← یلدا ← پیام ← پدال ← املا ← میلاد ← ایلام ← دیپلم ← المپیاد
۵۱۲. قیر ← قلک ← ملک ← کلم ← قلم ← رقم ← کامل ← رمال ← قیام ← مالک ← کریم ← قمار ← کلام ← قالی ← کالری ← اقلیم ← قلمکاری
۵۱۳. زیپ ← پرز ← تیز ← تراز ← آزار ← پیاز ← پارتی ← زیارت ← پیتزا ← پارازیت
۵۱۴. منع ← قطع ← طمع ← طعم ← عمه ← عمق ← مانع ← نقطه ← معنا ← قطعه ← منطق ← قانع ← طعنه ← طعمه ← مقنعه ← منطقه ← قطعنامه
۵۱۵. نعل ← نسل ← علی ← قتل ← عقل ← نقل ← عسل ← تعلق ← تنیس ← لیست ← تعلیق ← تلقین ← نستعلیق
۵۱۶. وزن ← زبان ← زانو ← بازو ← بانو ← بودا ← نوزاد ← بادبزن ← بندباز
۵۱۷. میخ ← خانه ← شاخه ← ماشه ← میهن ← منشی ← شانه ← خیمه ← خیام ← خامه ← خانم ← همایش ← ماشین ← نمایش ← شاهین ← هخامنشی
۵۱۸. رنج ← نجار ← جادو ← جواد ← جارو ← جهان ← جاده ← جوان ← آرنج ← جوهر ← وردنه ← جانور ← اندوه ← اروند ← وجدان ← جواهر ← جوانه
۵۱۹. خبر ← قبر ← برق ← قرن ← خراب ← قرآن ← بخار ← نقاب ← قربان ← اخبار ← انبار ← باران ← باقرخان
۵۲۰. برگ ← زبان ← آبان ← بانگ ← برنز ← آزار ← زرنگ ← بزرگ ← ابزار ← باران ← آبرنگ ← بازار ← انبار ← ارزان ← بازرگان ← گازانبر
۵۲۱. مدت ← یلدا ← پیام ← امید ← پیدا ← پماد ← لامپ ← مدال ← املت ← پلید ← پدال ← دیپلم ← میلاد
۵۲۲. شانس ← رشته ← شانه ← ناشر ← شهرت ← تراش ← ارتش ← تنها ← تشنه ← تهران ← رسانه ← ستاره ← ترانه ← نشاسته ← شهرستان
۵۲۳. فدا ← سفر ← دیگ ← گیس ← اسیر ← سفید ← افسر ← اسید ← گاری ← سفیر ← فردا ← فارس ← فاسد ← سیگار ← فریاد
۵۲۴. یزد ← مزد ← مزار ← امید ← زمرد ← زمین ← نیاز ← زیان ← دراز ← زیاد ← میدان ← نیزار ← نامزد ← درمان ← میرزا ← میزان
۵۲۵. عسل ← علی ← عمل ← علم ← عالی ← املا ← مایع ← سلام ← سالم ← آسیا ← عیال ← عالم ← سیما ← اسلام ← الماس ← ایلام ← اسماعیل
۵۲۶. کوه ← هتل ← تله ← رتیل ← کویر ← لیتر ← کولر ← وکیل ← هویت ← تکیه ← کوره ← کیلو ← کویت ← کوله ← ترکیه
۵۲۷. کور ← نوک ← آوار ← کویر ← نوکر ← اراک ← نیرو ← روانی ← ایوان ← ایران ← ویران ← کارون ← کاروان ← اوکراین
۵۲۸. چاپ ← چاه ← چای ← پیچ ← هیچ ← چاره ← پارچ ← آچار ← پاچه ← چهار ← پارچه
۵۲۹. نهاد ← دانه ← هادی ← آینه ← دایه ← انبه ← آبان ← بدهی ← بنده ← دانا ← آینده ← آبادی ← ناهید ← آدینه
۵۳۰. سبک ← برف ← سفر ← کیف ← سیب ← کافر ← کرفس ← اسکی ← کاسب ← فارس ← افسر ← اسیر ← فریب ← سیرک ← کرسی ← ریسک ← سفیر ← رکاب ← آسیب ← سراب ← اکسیر ← باریک ← بارفیکس
۵۳۱. تخم ← خدا ← رخت ← مدت ← مدرک ← مخدر ← خرما ← دارت ← خدمت ← خادم ← دکتر ← درخت ← دختر ← خدمتکار
۵۳۲. سحر ← سبد ← حدس ← حبس ← ساحر ← آباد ← سراب ← آدرس ← حساب ← حسابدار
۵۳۳. مربی ← بیمه ← ماهی ← مربا ← آرام ← آمار ← بهار ← بامیه ← ارابه ← بیمار ← ابراهیم
۵۳۴. املا ← نسیم ← سالن ← آسان ← آسیا ← سینما ← یاسمن ← ایلام ← سیمان ← الماس ← آسمان ← اسلام ← آلمان ← ایمان ← سلیمان ← سلمانی ← میانسال
۵۳۵. خیس ← سخت ← سیخ ← رخت ← ساخت ← خیار ← اسکی ← کتری ← ساکت ← خسارت ← کتیرا ← تاریخ ← اسکیت ← استخر ← تاکسی ← تاریک ← خاکستر ← خاکستری
۵۳۶. دقت ← دارت ← قرار ← قدرت ← برتر ← بردار ← برادر ← دربار ← رقابت
۵۳۷. کاوش ← ورزش ← آرزو ← کشور ← شرور ← ارزش ← روکش ← زرشک ← کشاورز ← ورزشکار
۵۳۸. مبل ← ریال ← مربا ← بالن ← مربی ← منبر ← ملایر ← برلین ← بریان ← بیمار
۵۳۹. رنج ← جشن ← نجف ← سفر ← نجار ← فشار ← شانس ← آرنج ← ناشر ← اسفنج ← سفارش ← فشارسنج
۵۴۰. جلد ← یلدا ← ویلا ← دلیر ← دلار ← لودر ← جواد ← آجیل ← جلاد ← جدول ← جدال ← جارو ← جادو ← دلاور ← جاوید ← رادیو ← دیوار
۵۴۱. برگ ← گروه ← گوهر ← واگن ← گربه ← گونه ← آهنگ ← انبه ← بانگ ← بانو ← آبرنگ ← روبان ← بنگاه ← آهنگر ← بوران ← انگور ← روباه ← گروهبان
۵۴۲. سکو ← سکه ← کوه ← کوسه ← ساده ← کاوه ← واکس ← سواد ← کادو ← کاهو ← کاسه
۵۴۳. اسکی ← کتری ← لیتر ← رتیل ← لیست ← کلاس ← ریاست ← تاکسی ← کتیرا ← اسکیت ← کلیسا ← سریال ← اسکلت ← کالری ← تاریک ← لاستیک ← کریستال
۵۴۴. نوید ← امید ← ویلا ← مواد ← یلدا ← لیمو ← مدال ← میدان ← وانیل ← دیوان ← ملوان ← میلاد ← لیوان
۵۴۵. متن ← تانک ← کتان ← کنیا ← کتری ← کمین ← کمان ← تمرین ← تاریک ← کتیرا ← تیمار ← کتانی ← ترکمن ← کرمان ← تانکر ← نیمکت ← امنیت ← تیرکمان
۵۴۶. سنگ ← کتان ← ساکت ← تانک ← سرنگ ← سنگک ← نرگس ← سنگر ← کنسرت ← تانکر ← ترسناک
۵۴۷. قلم ← قوم ← نقل ← قول ← قمه ← قله ← لقمه ← نهال ← قلوه ← مقوا ← قلمو ← لانه ← منقل ← لقمان ← ملوان ← مقاله ← ملاقه ← نقاله
۵۴۸. سوال ← سالن ← ویلا ← سونا ← سویا ← وانیل ← لیوان ← یونان ← وسایل ← نایلون
۵۴۹. رقم ← دقت ← درد ← قرن ← مدت ← متن ← قند ← قدم ← تند ← قدرت ← مرقد ← تمدن ← مقتدر ← قدرتمند
۵۵۰. دوش ← گوش ← شوهر ← شوره ← گوهر ← گروه ← گردو ← شاهد ← دوره ← روده ← هاشور ← شاگرد ← گوارش ← شاهرگ ← هشدار ← شاهرود
۵۵۱. دکان ← اراک ← دانا ← کنیا ← اندک ← انکار ← ایران ← ایراد ← دینار ← کاردانی
۵۵۲. سوپ ← پشم ← پارو ← پرسش ← سرما ← سمور ← پارس ← شامپو ← سماور ← مشاور
۵۵۳. رخش ← مربا ← خشاب ← خراش ← آرام ← خرما ← بخار ← خراب ← آبشار ← آرامش ← آرامبخش
۵۵۴. گمان ← آرام ← مدارا ← نامرد ← ارگان ← آرمان ← درمان ← اندام ← نامدار
۵۵۵. تشک ← دکل ← کاشت ← دلار ← شکار ← دکتر ← شرکت ← ترکش ← تراش ← ارتش ← تشکر ← درشت ← تلاش ← شکلات
۵۵۶. بست ← سبک ← کسب ← کباب ← کاسب ← کلاس ← کتاب ← بابک ← بابل ← ساکت ← کابل ← لباس ← اسکلت ← کسالت ← بسکتبال
۵۵۷. زبر ← دره ← بچه ← چوب ← چرب ← زرد ← بره ← دوره ← برده ← روزه ← روده ← بهروز ← زردچوبه
۵۵۸. جام ← امید ← مداد ← جامد ← جدید ← مجید ← اجداد ← امداد ← داماد ← جامدادی
۵۵۹. اول ← لوس ← نسل ← سفر ← فال ← نفس ← سونا ← سالن ← افسر ← سفال ← فارس ← سوال ← افسون ← فانوس ← فوران
۵۶۰. ریل ← لیز ← آجر ← زجر ← ریال ← جاری ← رازی ← لیزر ← آجیل ← ایرج ← ارازل ← جالیز ← الجزایر
۵۶۱. نوک ← واگن ← کنار ← نگار ← گران ← کنگر ← نوکر ← انگور ← گورکن ← کارون ← کانگورو
۵۶۲. فخر ← فال ← فلک ← کفر ← فکر ← خال ← کافر ← کلاف ← کالا ← فاخر ← خلاف ← اراک ← خلافکار
۵۶۳. موز ← گام ← آرزو ← آمار ← آواز ← آوار ← آرام ← گراز ← مزار ← گرما ← امروز ← ماورا ← گوارا ← آموزگار
۵۶۴. دفن ← دیو ← نیرو ← فرنی ← نوید ← فرود ← درون ← ردیف ← فوری ← فردین ← فریدون ← فروردین
۵۶۵. کابل ← بلیت ← نبات ← کتاب ← بیان ← بیات ← کتان ← لکنت ← تانک ← بانک ← بالن ← تنبک ← تنبل ← کتانی ← بالکن ← لبنیات ← کابینت ← تلکابین
۵۶۶. لوس ← موم ← سوال ← ملوس ← املا ← سالم ← سلام ← اسلام ← الماس ← امسال
۵۶۷. نیش ← شیب ← ریشه ← بیشه ← میهن ← نیمه ← شیره ← نرمش ← شنبه ← منبر ← بهمن ← شبنم ← نمره ← مربی ← منشی ← بیمه ← نشریه
۵۶۸. زبر ← برگ ← دیگ ← یزد ← زیره ← بدهی ← برگه ← گربه ← هرگز ← بزرگ ← گرده ← گریه ← گیره ← دبیر ← برگزیده
۵۶۹. رخت ← خیر ← بخت ← خبر ← بخار ← خیار ← آخرت ← باخت ← ربات ← تایر ← بیات ← خراب ← تخریب ← باتری ← تاریخ ← بخاری ← تبخیر ← تاخیر ← خیرات ← بختیاری
۵۷۰. گنج ← جگر ← رنج ← گدا ← جنگ ← آرنج ← گنجه ← گنده ← گران ← گرده ← آهنگ ← درجه ← نجار ← جهان ← جاده ← جهاد ← گردن ← گناه ← نگار ← نگاه ← آهنگر ← جهانگرد
۵۷۱. نسل ← لیست ← آسان ← آسیا ← سینا ← تنیس ← سالن ← ایست ← استان ← ایالت ← آستین
۵۷۲. فرش ← شرف ← ظرف ← فیش ← ظریف ← رویش ← شریف ← فروش ← شوفر ← فوری ← یورش ← ظرفشویی
۵۷۳. بدل ← ویلا ← یلدا ← نوبل ← بلند ← بانو ← بودا ← دیوان ← بینوا ← لوبیا ← نابود ← لیوان ← بنیاد ← وانیل ← والدین
۵۷۴. پتک ← پست ← تپش ← سوپ ← کشت ← پیک ← پشت ← پوک ← تشک ← شکست ← پشتک ← سکوت ← تیوپ ← پیست ← کویت ← کشتی ← پشتی ← پوست ← پوشک ← پیشکسوت
۵۷۵. یزد ← داس ← زین ← دیس ← زنده ← نیاز ← دایه ← سیاه ← ساده ← نسیه ← سینه ← زیاد ← زیان ← ایزد ← سینا ← نیزه ← اسید ← سایه ← سازه ← زاهد ← آینه ← آینده ← آدینه ← سازنده
۵۷۶. مواد ← دوام ← دریا ← مرید ← مایو ← وارد ← مدیر ← مدار ← مادر ← امید ← رادیو ← دیوار ← مروارید
۵۷۷. شیمی ← ماشه ← شیره ← ریشه ← ماهی ← شیار ← شهرام ← شماره ← همایش ← شیرماهی
۵۷۸. غار ← غنا ← غنی ← اغوا ← نیرو ← آوار ← روغن ← روانی ← ویران ← ایوان ← ایران ← ارغوان ← ارغوانی
۵۷۹. سخت ← خون ← سخن ← تونس ← وانت ← آسان ← سونا ← ساخت ← ستون ← سوخت ← نخست ← ستوان ← اوستا ← تاوان ← سخاوت ← استان ← استوا ← خاتون ← توانا ← استخوان
۵۸۰. متن ← مترو ← تنور ← مایو ← تورم ← رمان ← تیمار ← تامین ← روانی ← مانتو ← تمرین ← ویران ← نیمرو ← تومان ← امنیت ← میترا ← مریوان ← رومانی ← ویتنام ← ورامین
۵۸۱. رخش ← خوش ← شاخ ← شوخ ← خارش ← یواش ← خراش ← خاور ← شرور ← شوخی ← خیار ← خیارشور
۵۸۲. ترن ← برس ← سرب ← نصب ← صبر ← نبات ← سراب ← تراس ← بستر ← راست ← ستار ← رانت ← آبستن ← تناسب
۵۸۳. کوی ← نوک ← کتان ← تانک ← یکتا ← کویت ← کتانی ← ایوان ← کتایون ← تایوان
۵۸۴. پست ← پتک ← پاک ← پکن ← پاکت ← ساکن ← کاست ← آسان ← ساکت ← سکان ← استان ← پاستا ← استکان ← پستانک ← پاکستان
۵۸۵. سود ← هوس ← سند ← سونا ← سواد ← آدرس ← ساوه ← ساده ← سوره ← سرود ← آسوده ← وردنه ← سوهان ← رسانه ← اندوه ← سودان ← سروان ← دوران ← اروند
۵۸۶. گیس ← آسیا ← هستی ← آگهی ← آگاه ← ایست ← سیاه ← گیاه ← سایه ← آگاهی ← ایستگاه
۵۸۷. گوش ← گوشه ← گروه ← گوهر ← گواه ← ورشو ← شوره ← رشوه ← شوهر ← هاشور ← شاهرگ ← گوارش ← گوشواره
۵۸۸. جنگ ← باج ← لجن ← گنج ← لنج ← جنگل ← گلاب ← بانگ ← انگل ← بالن ← لبنان ← جنگلبان
۵۸۹. سند ← یلدا ← اسید ← آدرس ← دلیر ← اسیر ← دلار ← ساری ← دینار ← سریال ← سیلندر ← ایسلند ← ایرلند
۵۹۰. میل ← موش ← ملت ← مشت ← شوم ← لوتی ← ولرم ← لیمو ← یورش ← رتیل ← لیتر ← تورم ← مترو ← ترشی ← مشورت ← مشتری ← لیموترش
۵۹۱. تیز ← تنه ← زینت ← نیاز ← زیان ← تازه ← آینه ← نیزه ← تنها ← انتها ← نهایت ← اهانت ← تازیانه
۵۹۲. یزد ← باز ← زین ← زینب ← ایزد ← بیان ← بازی ← زبان ← زیبا ← زیاد ← بنیاد ← بندباز
۵۹۳. کیش ← نمک ← شیک ← شادی ← کمین ← آدمک ← امید ← شاکی ← مدنی ← مشکی ← کاشی ← دکان ← شیاد ← منشی ← دشمن ← دشنام ← نمایش ← آدمکش ← ماشین ← میدان
۵۹۴. کبد ← کتاب ← کارت ← رکاب ← ربات ← تبرک ← اراک ← آباد ← دارت ← برکت ← راکت ← دکتر ← ابتدا ← ارادت ← تدارک ← ابتکار
۵۹۵. خون ← خدا ← نرخ ← خرد ← دوره ← نخود ← رخنه ← درون ← خانه ← روده ← خنده ← خاور ← وردنه ← اندوه ← اروند ← دوران ← خواهر ← رودخانه
۵۹۶. پدر ← پودر ← ایده ← پادو ← پاره ← پارو ← پرده ← ادویه ← پیاده ← پراید ← دیوار ← دایره ← رادیو
۵۹۷. سکه ← سنگ ← سکان ← گناه ← کاسه ← نگاه ← آهنگ ← آسان ← آگاه ← سنگک ← ساکن
۵۹۸. چای ← پیچ ← چین ← چاپ ← پوچ ← پنیر ← پارچ ← پارو ← پنچر ← پویا ← چنار ← چوپان ← پوریا ← پیانو
۵۹۹. شال ← زشت ← شنل ← لنز ← نبات ← شتاب ← زبان ← تابش ← بالن ← بالش ← زابل ← تنبل ← تلاش
۶۰۰. اسکی ← لیست ← ایست ← بلیت ← سبیل ← کتاب ← کابل ← لباس ← آسیب ← بیست ← کلاس ← کاسب ← کلیسا ← تاکسی ← اسکلت ← اسکیت ← ابلیس ← لاستیک

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها